Гадаад баталгаа

Үүрэг гүйцэтгэгч гэрээний үүргээ зөрчсөн нөхцөлд үүрэг гүйцэтгүүлэгчийн бичгээр гаргасан анхны нэхэмжлэлийг үндэслэн үүрэг гүйцэтгүүлэгчид мөнгөн төлбөр төлөх үүрэг хүлээж байгаад гаргах баталгаа, батлан даалт юм.

Нэр хүнд бүхий томоохон банкаар бонд эсвэл баталгаа гаргуулснаар Экспортлогч дотоодын болон олон улсын томоохон гэрээний эрх авах тендерт саналаа оруулах, ялснаар үүрэг хүлээх боломжтой болно. Бонд болон баталгааг ашигласнаар Экспортлогчийн мөнгөн урсгалыг сайжруулах боломжтой. Учир нь Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа хүлээн авснаар Импортлогч нь Экспортлогчид урьдчилгаа төлбөр хийх талаар нааштай ханддаг.

Бид дараах төрлийн баталгаа батлан даалтуудыг гаргаж байна.

  • Тендерийн баталгаа
  • Гүйцэтгэлийн баталгаа
  • Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг FITF@khanbank.com хаягаар хандаж авна уу.