"Малчин" хугацаатай хадгаламж

Малчин иргэдийн мөнгөн хөрөнгийг урт хугацаанд хадгалан хүүг нь сар бүр тооцон олгож байх зорилготой хугацаатай хадгаламж. Сар бүрийн хүүг харилцах дансанд нь шилжүүлнэ.

"Малчин" хугацаат хадгаламжийн давуу талууд:

  • Хадгаламж эзэмшигч гэрээт хугацаанд зарлагын гүйлгээ хийх шаардлага гарсан тохиолдолд хадгаламж барьцаалсан зээл авч болно.
  • Сар бүрийн эцэст хүүгээ бодуулж бэлэн бусаар авна.

"Малчин" хугацаат хадгаламжийн нөхцөл, хүүний мэдээлэл:

  • Малчны хадгаламжийн дансанд гэрээний хугацаанд зарлагын гүйлгээ хийх боломжгүй.
     
АНГИЛАЛ Дансны доод үлдэгдэл /тухайн валютаар/ Жилийн хүү Гэрээ цуцалвал олгох хүү
MNT Малчин хуг.тай хадгаламж   /6 сар/ 100,000 14.40% 3.6%

Малчин хуг.тай хадгаламж   /12 сар/

100,000 15.4% 3.6%
Малчин хуг.тай хадгаламж   /24 сар/ 100,000 15.6% 3.6%

 "Малчин" хугацаат хадгаламжийн шимтгэл, хураамж:

АНГИЛАЛ Бэлэн зарлагын гүйлгээ Бэлэн бус зарлагын гүйлгээ Данс хаах
Бэлнээр байршсан Бэлэн бусаар байршсан Банк дотор Банк хооронд Бэлэн бусаар Бэлнээр
MNT Малчин хуг.тай хадгаламж/6 сар/ УБ хот, аймгийн төвүүд - 300 төг; сум - 200 төг - 200 төг 500 төг 200 төг 3,000 төг
Малчин хуг.тай хадгаламж/ 12 сар/ -
Малчин хуг.тай хадгаламж/ 24 сар/ -