Хадгаламжийн сертификат

Мөнгөн хөрөнгөө өндөр хүүтэйгээр тодорхой хугацаанд арвижуулах боломжтой хадгаламж юм. Хадгаламжийн сертификат нь өндөр хүүтэйгээс гадна бусад хугацаатай хадгаламжаас ялгагдах гол онцлог нь зах зээлд өвлүүлэх, гэрээслэх, бэлэглэх, худалдах зэргээр чөлөөтэй хөрвөх чадвартай.

Хадгаламжийн сертификатын давуу талууд:

  • Найдвартай хадгалсан өв хөрөнгө.
  • Хадгаламжийн сертификатаа зах зээлд худалдаалж, гэрээсэлж, бэлэглэж, худалдах боломжтой.
  • Хадгаламжийн сертификатаа барьцаалан зээл авах боломжтой.
  • Хүүг гэрээгээр тохирсон хугацааны эцэст тооцож бэлэн бусаар олгоно.

Хадгаламжийн сертификатийн нөхцөл, хүүний мэдээлэл:

АНГИЛАЛ Дансны доод үлдэгдэл
/тухайн валютаар/
Данс нээх дээд хэмжээ Жилийн хүү
MNT Хадгаламжийн сертификат 3 сар 3 сая, 5 сая, 10 сая, 20 сая, 50 сая, 100 сая 11.6%
MNT Хадгаламжийн сертификат 6 сар 13.6%
MNT Хадгаламжийн сертификат 12 сар 15.6%