Гэрээ барьцаалсан бизнесийн зээл

Зээлийн зориулалт

Төрийн байгууллага болон хувийн аж ахуйн нэгж, иргэний хооронд хийгдсэн бараа,ажил, үйлчилгээ гүйцэтгэх гэрээгээр зохицуулагдсан ирээдүйд орж ирэх орлогоор төлөгдөх зээл юм.

Зээлийн нөхцөл

Төгрөг Ам.Доллар
Зээлийн дээд хэмжээ:  Гэрээгээр зохицуулагдсан ирээдүйд орж ирэх орлогын 80%-аас хэтрэхгүй байх  Гэрээгээр зохицуулагдсан ирээдүйд орж ирэх орлогын 80%-аас хэтрэхгүй байх
 
Зээлийн хүү:  26.4%-20.4% (сарын 2.2%-1.7%) Гэрээний хугацаанаас хэтрэхгүй буюу 12 хүртэл сар бол 20.4%-13.2% (сарын 1.7%-1.1%)     Гэрээний хугацаанаас хэтрэхгүй буюу 13-18 сар бол 20.4%-14.4% (сарын 1.7%-1.2%)
Зээлийн хугацаа:  Гэрээний хугацаанаас хэтрэхгүй буюу 18 хүртэл сар

Гэрээний хугацаанаас хэтрэхгүй буюу 18 хүртэл сар

Тавигдах шаардлага:

  • Төрийн байгууллага, хувийн томоохон аж ахуйн нэгжтэй бараа, бүтээгдэхүүн нийлүүлэх, ажил үйлчилгээ гүйцэтгэх гэрээ байгуулсан байх;
  • Гэрээгээр гүйцэтгэх ажил нь сонгон шалгаруулалтын дүнд гүйцэтгэгчийг тодорхойлсон байх бөгөөд үүнтэй холбоотой ямар нэгэн маргаангүй байх;
  • Гэрээний дагуу орж ирэх орлогыг банк зээлийн төлбөрт зээлийн  шууд суутгахыг зөвшөөрсөн байх;
  • Бусад шаардлага нь эргэлтийн хөрөнгийн зээлтэй ижил.