Тэтгэврийн зээл

Зээлийн зориулалт:

Энэхүү зээл нь нийгмийн даатгалын сангаас олгож буй тэтгэврийг ХААН Банкаар дамжуулан авч буй иргэдэд зориулсан зээл юм.

1. Энгийн нөхцөлтэй тэтгэврийн зээл: 

Зээлийн нөхцөл  Төгрөг
Зээлийн хэмжээ: 12 сарын тэтгэврийн нийлбэрээс нийт төлбөл зохих хүүг хассан дүнгээс хэтрэхгүй.    
Зээлийн сарын хүү*:  1.5 хувь (жилийн 18.0 хувь) 
Зээлийн хугацаа:  24 хүртэл сар 
Хураамж шимтгэл: 0%

 

2. Хөнгөлөлттэй нөхцөлтэй тэтгэврийн зээл: 

Зээлийн нөхцөл  Төгрөг
Зээлийн хэмжээ: 6 сарын тэтгэврийн нийлбэрээс нийт төлбөл зохих хүүг хассан дүнгээс хэтрэхгүй.    
Зээлийн сарын хүү*:  1.25 хувь (жилийн 15.0 хувь) 
Зээлийн хугацаа:  6 хүртэл сар 
Хураамж шимтгэл: 0%

 

Тавигдах шаардлага:

  • ХААН Банкнаас сар бүр тэтгэврээ авдаг байх.
  • Нийгмийн даатгалын байгууллагад тэтгэвэр авагчаар бүртгэгдсэн байх.

Бүрдүүлэх материал:

  • Тэтгэврийн дэвтэр, тэтгэврийн карт;
  • Иргэний үнэмлэх эх хувиар, эсвэл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар.

 * Зээлийн бодит өртөг /сараар/ : 1.5%