Байгууллагын энгийн харилцах данс

ХААН Банк харилцах дансны иж бүрэн үйлчилгээг үзүүлж байна. Та дараах валютуудаар харилцах данс нээлгэх боломжтой: MNT, USD, EUR, CNY, RUB, GBP, JPY, CHF, KRW, AUD, CAD.

Байгууллагын энгийн харилцах дансны давуу талууд:

  • Байгууллагад зориулсан зээл авах боломжтой.
  • Дансаараа дамжуулан дотоод болон гадаад төлбөр тооцоо, орлого зарлагын гүйлгээ хийнэ.
  • Монгол улсын хаана ч очсон өөрийн дансаараа гүйлгээ хийх боломжтой.
  • Тогтмол хугацаанд дансны хуулга авах, өөрийн гүйлгээгээ хянан зохицуулна.
  • Манай мэргэжилтнүүдээс санхүүгийн зөвлөгөө авна.
  • Интернэт банкны эрх нээлгэвэл тухайн харилцах дансныхаа гүйлгээг ажлын байран дээрээсээ хийх, дансны хуулгаа авах, дансаа хянах боломжтой болно.

Байгууллагын энгийн харилцах дансны нөхцөл:

Дансны доод үлдэгдэл Жилийн хүү Данс нээх
20,000 Төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют Хүүгүй Үнэгүй

Байгууллагын энгийн харилцах дансны шимтгэл, хураамж:

Ангилал Данс хөтөлсний сарын хураамж Бэлэн мөнгөний орлогын гүйлгээ Бэлэн бус зарлагын гүйлгээ Бэлэн зарлагын гvйлгээ Данс хаах /бэлэн, бэлэн бус/
Банк дотор Банк хооронд Бэлнээр байршсан Бэлэн бусаар байршсан
MNT 2,000 төг - 200 тєг 500 тєг УБ хот, аймгийн төвүүд - 300 төг; сум - 200 төг УБ хот, аймгийн төвүүд - 300 төг; сум - 200 төг 10,000 төг
USD 2,000 төг - УБ хот, аймгийн төвүүд - 300 төг; сум - 200 төг УБ хот, аймгийн төвүүд - 300 төг; сум - 200 төг УБ, Дархан, Эрдэнэт - 0.20%, бусад-0.35%
EUR -  УБ, Дархан, Эрдэнэт - 0.30%, бусад - 0.35%
CNY - УБ, Дархан, Эрдэнэт, Замын-Үүд - 0.12%, бусад - 0.25%
RUB 1.50% УБ, Дархан, Эрдэнэт - 1.50%, бусад - 1.50%
KRW Зөвхөн УБ-т хийгдэнэ. 1.0% Зөвхөн УБ-т хийгдэнэ - 300 төг Зөвхөн УБ-т хийгдэнэ. 300 төг + 1.0%
JPY Зөвхөн УБ-т хийгдэнэ. 0.3% Зөвхөн УБ-т хийгдэнэ. 300 төг + 0.3%
CHF Зөвхөн УБ-т хийгдэнэ. 0.3% Зөвхөн УБ-т хийгдэнэ. 300 төг + 0.3%
GBP Зөвхөн УБ-т хийгдэнэ. 300 төг + 0.3%
HKD Зөвхөн УБ-т хийгдэнэ. 0.3% Зөвхөн УБ-т хийгдэнэ. 300 төг + 0.3%
CAD
AUD
NZD
SGD