Зээлийн шугам

Зээлийн зориулалт:

Бизнесийн зээлийн шугам нь аж ахуйн нэгжийн бизнесийн үйл ажиллагааны эргэлттэй холбогдон үүсэх санхүүгийн хэрэгцээг хангахад зориулагдан олгогдоно.

Зээлийн нөхцөлүүд:

  Төгрөг Доллар
Зээлийн хэмжээ: Зээлийн дээд хэмжээг бизнесийн цар хүрээ, хөрөнгө, санхүүгийн чадвараас хамаарч уян хатан тогтооно.
Зээлийн хүү: Сарын 2.2%-1.65%

Сарын 1.7%-1.1%

Зээлийн хугацаа:  24 хүртэл сар
Комминтмент жилийн хүү: 4 % 2 %
Зээлийн өргөдлийн хураамж: 15,000 төгрөг 15 ам дoллар

Тавигдах шаардлага:

 • Монгол улсын нутаг дэвсгэрт бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг Монгол улсын иргэн, Монгол улсад бүртгэлтай аж ахуйн нэгж байх:
 • Сүүлийн 6 сараас доошгүй хугацаанд тогтвортой бизнес эрхэлж байгаа бөгөөд цаашид эрхлэх:
 • Банкны шалгуур болох санхүүгийн харьцаануудыг зохих түвшинд хангасан байх:
 • Банкны шаардлага хангахуйц барьцаа хөрөнгөтэй байх;
 • Хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх;
 • Банк болон ББСБ-аас авсан зээл нь муу ангилалд ангилагдсан түүхгүй байх;
 • Бусад.

 Бүрдүүлэх материал:

 • ААН, байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, Байгууллагын дүрэм, танилцуулга;
 • Үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл;
 • Зээл авах тухай ТУЗ-ын зөвшөөрөл, хувь нийлүүлэгчдийн хурлын протокол;
 • Эрх бүхий албан тушаалтны иргэний үнэмлэхийн эх хувь, эх хувиар авчрах боломжгүй бол нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, сүүлийн 6 сарын хугацааны цээж зураг;
 • Барьцаанд тавих хөрөнгийн баримт бичгүүд;
 • Аудит, татварын албаар баталгаажуулсан тайлан болон бусад орлого, зарлагыг нотлох баримтууд;
 • Зээлийн зориулалтыг баталгаажуулсан баримт, түүнтэй холбоотойгоор хийгдсэн гэрээ хэлцэл;  
 • Сүүлийн 3 жилийн хугацааны зээлийн түүхийг баталгаажуулсан баримтууд, зээлийн гэрээ, төлбөр төлсөн баримтууд;
 • Бусад.