Хөрөнгө оруулалтын зээл

 

Зээлийн зориулалт:

Бизнес эрхлэгч аж ахуй нэгж байгууллагууд үйлдвэрлэл, үйлчилгээгээ өргөтгөх, техник технологи болон тоног төхөөрөмж худалдан авах, шинэчлэх, үйл ажиллагааны ашиг орлого, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зорилгоор үндсэн хөрөнгө бэлтгэх, өргөтгөх, хөрөнгө оруулалт хийх, тоног төхөөрөмжөө шинэчлэх зэрэг үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхэд зориулагдан олгогдоно.

Зээлийн нөхцөлүүд:

  Төгрөг Доллар
Зээлийн хэмжээ: Зээлийн дээд хэмжээг бизнесийн цар хүрээ, хөрөнгө, санхүүгийн чадвараас хамаарч уян хатан тогтооно.
Зээлийн сарын хүү:  2.2%-1.7%

1.7%-1.1%

Зээлийн хугацаа: 84 хүртэл сар
Зээлийн өргөдлийн хураамж: 15,000 төгрөг 15 ам доллар
Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл: Олгосон зээлийн 1% буюу дээд хэмжээ 1.5 сая төгрөг Олгосон зээлийн 0,5% буюу дээд хэмжээ 1500 ам.доллар

 

Тавигдах шаардлага:

 • Монгол улсын нутаг дэвсгэрт бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг Монгол улсын иргэн, Монгол улсад бүртгэлтай аж ахуйн нэгж байх;
 • Сүүлийн 6 сараас доошгүй хугацаанд тогтвортой бизнес эрхэлж байгаа бөгөөд цаашид эрхлэх;
 • Банкны шалгуур болох санхүүгийн харьцаануудыг зохих түвшинд хангасан байх;
 • Нийт санхүүжилтийн 30-аас багагүй хувийг өөрөө санхүүжүүлсэн/ санхүүжүүлэх боломжтой байх;
 • Банкны шаардлага хангахуйц барьцаа хөрөнгөтэй байх;
 • Хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх;
 • Банк болон ББСБ-аас авсан зээл нь муу ангилалд ангилагдсан түүхгүй байх;
 • Бусад.

 

Бүрдүүлэх материал:

 

 • ААН, байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, Байгууллагын дүрэм, танилцуулга; 
 • Үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл;
 • Зээл авах тухай ТУЗ-ын зөвшөөрөл, хувь нийлүүлэгчдийн хурлын протокол;
 • Эрх бүхий албан тушаалтны иргэний үнэмлэхийн эх хувь, эх хувиар авчрах боломжгүй бол нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, сүүлийн 6 сарын хугацааны цээж зураг;
 • Барьцаанд тавих хөрөнгийн баримт бичгүүд;
 • Аудит, татварын албаар баталгаажуулсан тайлан болон бусад орлого, зарлагыг нотлох баримтууд;
 • Зээлийн зориулалтыг баталгаажуулсан баримт, түүнтэй холбоотойгоор хийгдсэн гэрээ хэлцэл;   
 • Сүүлийн 3 жилийн хугацааны зээлийн түүхийг баталгаажуулсан баримтууд, зээлийн гэрээ, төлбөр төлсөн баримтууд;
 • Бусад.