Банкны үйлчилгээ авахад байгууллагын бүрдүүлэх материал

Монгол улсад бүртгэлтэй компанийн бүрдүүлэх материал:

 • Данс нээхийг хүссэн тухай албан бичиг
 • Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээх, хаах тухай мэдэгдэл (Татварын албанаас авна)
 • Компанийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 • Тухайн байгууллагын дансан дахь мөнгөн хөрөнгийг захиран зарцуулах 1 ба 2 дугаар гарын үсэг зурах эрх бүхий этгээдүүдийн гарын үсгийн болон тамга тэмдгийн загварыг бөглөн нотариатаар батлуулах (ХААН Банкны маягт)

Монголд бүртгэлгүй гадаадын компанийн хувьд хүсэлт тус бүрээр судлан үзэж данс нээх эсэхийг шийдвэрлэх бєгєєд нэмэлт материал (банкны тодорхойлолт, жилийн тайлан, компанийн дүрэм, монгол дахь түншийн тодорхойлолт гэх мэт) бүрдүүлж єгєх шаардлагатай.

ХААН Банкны Шаталсан тусгай харилцах данс нээхэд бүрдүүлэх материал:

 • Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;
 • Бүрэн мэдээлэл оруулсан ХААН Банкны "Данс нээх єргєдлийн маягт";
 • Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээх, хаах тухай мэдэгдэл /буюу татварын шар бичиг/;
 • Шатлалын доод хэмжээнд хүрэхүйц мөнгөн хөрөнгийг бэлэн эсвэл бэлэн бус хэлбэрээр дансандаа байршуулна.

ХААН Банкны гэрээт харилцах данс нээхэд бүрдүүлэх материал:

 • Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;
 • Бүрэн мэдээлэл оруулсан ХААН Банкны "Данс нээх єргєдлийн маягт";
 • Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээх, хаах тухай мэдэгдэл /буюу татварын шар бичиг/
 • Дансны доод үлдэгдэлд хүрэхүйц мөнгөн хөрөнгийг дансандаа байршуулна.

Эскроу данс нээлгэхэд шаардагдах материал:

 • Эскроу данс нээх хүсэлт /ХААН Банкны маягт/
 • Банк болон харилцагч талуудын байгуулах гурвалсан гэрээ /ХААН Банкны маягт/
 • Харилцагч талууд нь хувь хүн бол иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээд бол байгууллагын гэрчилгээ, тамга тэмдэг
 • Харилцагч талуудын хооронд байгуулсан нотариатаар баталгаажсан гэрээ Эскроу данс хаахад гурвалсан гэрээнд гарын үсэг зурсан банкны ажилтан, харилцагч талууд бүгд байлцах бөгөөд дараах материал шаардлагатай:
 • Талуудын бөглөсөн Төлбөр гүйцэтгэх хүсэлт /ХААН Банкны маягт/
 • Харилцагч талууд нь хувь хүн бол иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээд бол байгууллагын тамга тэмдэг
 • Харилцагч талууд гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлснийг нотлох баримт бичиг

Барьцааны дансны бүрдүүлэх материал:

 • Барьцааны данс нээлгэх хүсэлт (ХААН Банкны маягт)
 • Иргэний үнэмлэхийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
 • ХААН Банкны барьцааны дансны үйлчилгээний гэрээ (ХААН Банкны маягт)
 • Нотариатаар баталгаажуулсан гарын үсгийн загвар (ХААН Банкны маягт)

Байгууллагын хугацаагүй хадгаламжийн данс нээхэд бүрдүүлэх материал:

Монгол улсад бүртгэлтэй компанийн бүрдүүлэх материал:

 • Данс нээхийг хүссэн тухай албан бичиг
 • Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээх, хаах тухай мэдэгдэл (Татварын албанаас авна)
 • Компанийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 • Тухайн байгууллагын дансан дахь мөнгөн хөрөнгийг захиран зарцуулах 1 ба 2 дугаар гарын үсэг зурах эрх бүхий этгээдүүдийн гарын үсгийн болон тамга тэмдгийн загварыг бөглөн нотариатаар батлуулах (ХААН Банкны маягт)

Монголд бүртгэлгүй гадаадын компанийн хувьд хүсэлт тус бүрээр судлан үзэж данс нээх эсэхийг шийдвэрлэх бєгєєд нэмэлт материал (банкны тодорхойлолт, жилийн тайлан, компанийн дүрэм, монгол дахь түншийн тодорхойлолт гэх мэт) бүрдүүлж єгєх шаардлагатай.