Төлбөрийн карт авахад бүрдүүлэх материал

Төлбөрийн карт авахад бүрдүүлэх материал

Платинум картын хувьд:

 • Иргэний үнэмлэх
 • Гадаад пасспорт;
 • Карт эзэмшихийг хүссэн өргөдлийн маягт

Бусад ОУ-ын болон Дотоодын төлбөрийн картын хувьд:

 • Иргэний үнэмлэх
 • Карт эзэмшихийг хүссэн өргөдлийн маягт

Кредит карт авахад бүрдүүлэх материал:

Титаниум, Алтан, Энгийн картын хувьд:

 • Иргэний үнэмлэх /цахим/
 • Нэг хувь цээж зураг /сүүлийн 6 сард авахуулсан/
 • Оршин суугаа хорооны Засаг даргын тодорхойлолт /Гадаадын болон орон нутгийн иргэдийн хувьд шаардахгүй/
 • Цалингийн тодорхойлолт, Нийгмийн даатгалын дэвтэр
 • Банк шаардсан тохиолдолд өрхийн орлого, зарлагыг тодорхойлох баримтууд, цалингийн цэс эсхүл дансны хуулга, байгууллагын батлан даалт

Гадаадын иргэн бол:

 • Гадаад паспорт /эх хувиар нь авч үзэх/
 • Визний хуулбар
 • Монгол улсад түр оршин суух үнэмлэх

Байгууллагын картын хувьд:

 • Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрэм
 • Аудит, татварын албаар баталгаажуулсан сүүлийн гурван улирлын тайлан
 • Гүйцэтгэх удирдлагад карт авах, батлан даалт гаргах эрх олгох тухай ТУЗ эсхүл Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр
 • Үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл, тусгай зөвшөөрөл
 • Албан хүсэлт /Картын нийт зээлийн эрхийн хэмжээ, төрөл, төлбөрийг суутгах дансны мэдээлэл, нэхэмжлэл хүлээн авах цахим шуудан, шаардлагатай тохиолдолд ажилтнуудын тоо/ 

Тавигдах шаардлага

Титаниум, Алтан, Энгийн картын хувьд:

 • Цалин, бизнесийн орлогыг тодорхойлох боломжтой байх;
 • ХААН Банкинд харилцах эсхүл хадгаламжийн данстай байх;
 • Хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэлгүй байх шаардлага тус тус тавьна.

Гадаадын иргэн бол:

 • Монгол улсын Гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад бүртгүүлсэн байх;
 • Монгол улсад оршин суух зөвшөөрөлтэй байх.

Байгууллагын картын хувьд:

 • ХААН Банктай сүүлийн 1 жилийн хугацаанд хамтран ажилласан байх;
 • Нэхэмжилсэн картын төлбөрийг төлбөр төлөх хугацаанд төлөх, батлан даах чадвартай, эсхүл байгууллагын харилцах/хадгаламжийн дансанд тодорхой хязгаар тогтоохыг зөвшөөрсөн байх;
 • Хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэлгүй байх;
 • Банк шаардсан тохиолдолд хөрөнгө барьцаалах, даатгуулах боломжтой байх.