ХААН Банкны чекийн үйлчилгээ

“ХААН Банкны чек” гэдэг нь харилцагч байгууллага болон иргэд ХААН Банкин дахь харилцах данснаасаа бэлэн мөнгөний зарлагын гүйлгээ хийх зориулалтаар ашиглагдах үнэт цаас юм.

ХААН Банкны чек эзэмшигч нь ХААН Банкнаас гаргасан чекээр үйлчлүүлэхээр гэрээ байгуулсан иргэд, байгууллага байх бөгөөд чекэнд чек хүлээн авагчийн овог, нэр, регистрийн дугаар, хүлээн авах мөнгөний дүн зэрэг тэмдэглэгдсэн байна.

Хэрхэн чекийн үйлчилгээ авах вэ?

Харилцагч байгууллага болон иргэд нь ХААН Банкны салбар, нэгж дээр өөрийн биер хүрэлцэн ирж чекийн үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ байгуулснаар чекийн үйлчилгээний хэрэглэгч болно.

Чекийн үйлчилгээний онцлог:

  • Бэлэн мөнгөтэй харьцаж цаг алдахгүй
  • Бэлэн мөнгөний эрсдэлээс хамгаалагдана
  • Чек эзэмшигч нь ХААН Банкинд харилцах данстай байна
  • Банк харилцагчтай “Чекээр үйлчилгээ үзүүлэх тухай гэрээ”-г 2 хувь байгуулна
  • Чек нь эзэмшигчид үлдэх хувь, хүлээн авагчид олгох хувь бүхий 2 хэсгээс бүрдэнэ.
  • ХААН Банкны чек нь чек дээр бичигдсэн огнооноос хойш хуанлийн 3 хоногийн дотор хүчинтэй байна.