Байгууллагын шаталсан хүүт харилцах данс

ХААН Банк харилцагч байгууллагууддаа таатай нөхцөл бий болгох, сул чөлөөтэй мөнгөн хөрөнгөө харилцах дансандаа байршуулж хүү тооцуулан авах эдийн засгийн сонирхлыг төрүүлэх зорилгоор шаталсан хүүт харилцах дансны үйлчилгээг санал болгож байна.

Байгууллагын шаталсан хүүт харилцах дансны давуу талууд:

  • Бизнесийн үйл ажиллагааны орлого, зарлагаа энэхүү дансаар дамжуулан явуулж, чөлөөт мөнгөн хөрөнгөө хүүгийн орлогоор арвижуулна.
  • Дансны тогтвортой үлдэгдэл нэмэгдэж шатлал ахих тусам хүүгийн хэмжээ өсөх боломжтой.
  • Гэрээт хугацааны эцэст эсвэл улирал тутам хүүгийн орлого авна.

Нөхцөлүүд:

  • Гэрээгээр тохирсон хугацаанд дансны үлдэгдлийг байвал зохих доод хэмжээнээс бууруулахуйц хэмжээгээр зарлагын гүйлгээ хийхгүй.
  • Гэрээний хугацаанд дансны үлдэгдлийг байвал зохих доод хэмжээнээс бууруулах хэмжээний зарлагын гүйлгээ хийх хүсэлт гаргавал дансан дахь мөнгөн хөрөнгөнд хүү тооцож олгохгүй.

Байгууллагын шаталсан хүүт харилцах дансны нөхцөл, хүүний мэдээлэл:

Ангилал Дансны доод үлдэгдэл Жилийн хүү Гэрээ цуцалвал олгох хүү
MNT Шаталсан хүүт  харилцах Шатлал 1 500,000-9,999,999 0.0% -
MNT Шаталсан хүүт  харилцах Шатлал 2 10,000,000-49,999,999 2.4%
MNT Шаталсан хүүт  харилцах Шатлал 3 50,000,000-с дээш 3.6%
USD Шаталсан хүүт  харилцах Шатлал 1  500-9,999 0.0% -
USD Шаталсан хүүт  харилцах Шатлал 2  10,000-49,999 0.6%
USD Шаталсан хүүт  харилцах Шатлал 3  50,000-с дээш 1.4%

Байгууллагын шаталсан хүүт харилцах дансны нөхцөл, шимтгэл:

Ангилал Сарын хураамж Бэлэн мөнгөний орлогын гүйлгээ Бэлэн бус зарлагын гvйлгээ Бэлэн зарлагын гvйлгээ Данс хаах /бэлэн, бэлэн бус/ Хүү төлөх давтамж
Банк дотор Банк хооронд Бэлнээр байршсан Бэлэн бусаар байршсан
БАЙГУУЛЛАГЫН ЭНГИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН
MNT Шаталсан хүүт харилцах Шатлал 1 2,000 төг - 200 төг 500 төг УБ хот, аймгийн төвүүд - 300 төг; сум - 200 төг УБ хот, аймгийн төвүүд - 300 төг; сум - 200 төг 10,000 төг Жилийн эцэст
MNT Шаталсан хүүт харилцах Шатлал 2
MNT Шаталсан хүүт харилцах Шатлал 3
USD Шаталсан хүүт харилцах Шатлал 1 2,000 төг УБ хот, аймгийн төвүүд - 300 төг; сум - 200 төг УБ хот, аймгийн төвүүд - 300 төг; сум - 200 төг УБ, Дархан, Эрдэнэт - 0.20%, бусад - 0.35% 10,000 төг Жилийн эцэст
USD Шаталсан хүүт харилцах Шатлал 2
USD Шаталсан хүүт харилцах Шатлал 3