Хугацаатай хадгаламж

Энгийн хугацаатай хадгаламж

Хугацаанаас хамааран мөнгөн хөрөнгөндөө өндөр хүү бодуулж, мөнгөн хөрөнгөө арвижуулах боломжийг олгодог хадгаламж юм.

Дэлгэрэнгүй


Хуримтлалын хадгаламж

Бодит хүү өндөр, сар бүр хүүнээс хүү тооцож тухайн дансанд олгодог, иргэд харилцагчдын мөнгөн хөрөнгийг өсгөх зорилготой, хугацаатай хадгаламж.

Дэлгэрэнгүй


"Боловсрол-Хүүхдийн Ирээдүй" хадгаламж

18 хүртэлх насны хүүхдийн нэр дээр 18 нас хүртэл нь ирээдүйн боловсрол, амьдралд нь зориулан хадгалах мөнгөн хөрөнгийг банкны хамгийн өндөр хүүгээр өсгөн хуримтлуулах, автомат сунгалттай хадгаламж.

Дэлгэрэнгүй


"Урьдчилсан хүүт" хадгаламж

Харьцангуй өндөр хүүтэй,сар бүр хадгаламжийн хүүгээ харилцах дансандаа авч болдог төгрөгийн хугацаатай хадгаламжийн бүтээгдэхүүн.

Дэлгэрэнгүй


Хадгаламжийн сертификат

Мөнгөн хөрөнгөө өндөр хүүтэйгээр тодорхой хугацаанд арвижуулах боломжтой хадгаламж юм.Хадгаламжийн сертификат нь өндөр хүүтэйгээс гадна бусад хугацаатай хадгаламжаас ялгагдах гол онцлог нь зах зээлд өвлүүлэх, гэрээслэх, бэлэглэх, худалдах зэргээр чөлөөтэй хөрвөх чадвартай.

Дэлгэрэнгүй


"Малчин" хугацаатай хадгаламж

Малчин иргэдийн мөнгөн хөрөнгийг урт хугацаанд хадгалан хүүг нь сар бүр тооцон олгож байх зорилготой хугацаатай хадгаламж. Сар бүрийн хүүг харилцах дансанд нь шилжүүлнэ.

Дэлгэрэнгүй