Худалдааны зээлийн эрх

Зээлийн зориулалт

Аккредитив нээх/баталгаа, батлан даалт* гаргах үед үүсэх эх үүсвэрийн хэрэгцээг зээлийн эрх нээх замаар санхүүжүүлэх үйл ажиллагаа юм.

  • Бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ худалдан авах, импортлох,
  • Машин, техник, тоног төхөөрөмж худалдан авах, импортлох,
  • Бараа бүтээгдэхүүн, түүхий эд нийлүүлэх, экспортлох,
  • Тендер, төсөлд оролцох,
  • Бусад банк, санхүүгийн байгууллагаас зээл, санхүүжилт авах

Худалдааны зээлийн эрхийн нөхцөл:       Тухайлсан худалдааны зээлийн нөхцөлөөр мөрдөнө.
Эрсдэлийн шимтгэл:                                        Төгрөг жилийн 2%-4%
                                                                                  Ам.доллар жилийн 3%-5%

* Эх үүсвэртэй болон эх үүсвэргүй