Хуримтлалын хадгаламж

Иргэд харилцагчдын мөнгөн хөрөнгийг өсгөж өгөх зорилготой, сар бүр хүүнээс хүү тооцож олгодог хугацаатай хадгаламж.

Хуримтлалын хадгаламжийн давуу талууд:

- Бодит хүү өндөр

- Сар бүрийн эцэст хуримтлагдсан хүүг тухайн хадгаламжийн дансанд орлогодоно.

- Орлогын гүйлгээний хязгаарлалтгүй.

- Хадгаламж эзэмшигч гэрээт хугацаанд зарлагын гүйлгээ хийх шаардлага гарсан тохиолдолд хадгаламж барьцаалсан зээл авч болно.

- Цахим банкны үйлчилгээ авах боломжтой. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж авна уу.

- Мөнгөн хуримтлалтай болоход туслах хуримтлалын үйлчилгээ авах боломжтой. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж авна уу.

Хуримтлалын хадгаламжийн  нөхцөл, хүүний мэдээлэл: 

АНГИЛАЛ Дансны доод үлдэгдэл /тухайн валютаар/ Жилийн хүү Бодит хүү Гэрээ цуцалвал олгох хүү
MNT Хуримтлалын хадгаламж /6 сар/ 20000 төг 12.8% 13.58% 3.6%

Хуримтлалын хадгаламж /9 сар/

13.2% 14.03% 3.6%
Хуримтлалын хадгаламж /12 сар/ 14.8% 15.85% 3.6%

 Хуримтлалын хадгаламжийн шимтгэл, хураамж:

АНГИЛАЛ Бэлэн зарлагын гүйлгээ Бэлэн бус зарлагын гүйлгээ Данс хаах Хүү төлөх давтамж
Банк дотор Банк хооронд Бэлэн бусаар Бэлнээр
MNT Хуримтлалын хадгаламж /6 сар/ УБ хот, аймгийн төвүүд - 300 төг; сум - 200 төг 200 төг 500 төг 200 төг 3,000 төг Сар бүр
Хуримтлалын хадгаламж /9 сар/
Хуримтлалын хадгаламж /12 сар/