Хүүнээс хүү тооцох хугацаагүй хадгаламж

Орлого, зарлагын гүйлгээний хязгаарлалтгүйгээр хүүнээс хүү тооцох онцгой үйлчилгээг харилцагч танд санал болгож байна. Уг хадгаламжийн үйлчилгээг сонгосноор дараах давуу талыг танд олгох юм. Үүнд:

  • Хүүг сар болгон тухайн дансанд олгон хүүнээс хүү бодогддог.
  • Бодит хүү өндөр.
  • Бэлэн мөнгөний орлого, зарлагын гүйлгээ хийнэ.
  • Гадаад, дотоодын шилжүүлэг хийнэ.
  • Төрөл бүрийн валют худалдах буюу худалдан авна.
  • Тогтмол хугацаанд дансны хуулга авч өөрийн дансаа хянан зохицуулна.
  • Цахим банкны үйлчилгээнд бүртгүүлж, банкинд ирэхгүйгээр интернет, гар утас ашиглан дансны үлдэгдлээ шалгах, гүйлгээ хийж, дансаа удирдах боломжтой. Цахим банкны талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж аваарай.
  • Олон улсын юнион пэй карт холбох боломжтой.
  • Мөнгөн хуримтлалтай болоход туслах хуримтлалын үйлчилгээ авах боломжтой. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж авна уу.

Хадгаламжийн нөхцөл:

АНГИЛАЛ

Дансны доод үлдэгдэл /тухайн валютаар/

Данс нээх дээд хэмжээ

Жилийн хүү

Гэрээ цуцалвал олгох хүү

MNT

Хүүнээс хүү тооцох хугацаагүй хадгаламж

5,000

-

100 сая хүртэл 5.84% /бодит хүү 6.0%/

100,000,001-с дээш 7.0 /бодит хүү 7.23%/

  -

Хугацаагүй хадгаламжийн дансны шимтгэл, хураамж:

Ангилал Данс хөтөлсний хураамж Бэлэн мөнгөний орлого Бэлэн зарлагын гүйлгээ Бэлэн бус зарлагын гүйлгээ Данс хаах
Бэлнээр байршсан Бэлэн бусаар байршсан Банк дотор Банк хооронд Бэлэн бусаар Бэлнээр
MNT Хүүнээс хүү тооцох хугацаагүй хадгаламж 2,000 төг
/жилийн/
- УБ хот, аймгийн төвүүд: 300 төг; сум суурин газарт: 1,000,000 төг хүртэл 200 төг; 1,000,001-10,000,000 бол 200төг+0.01%; 10,000,001-с дээш 200 төг+0.2% 200 төг 500 төг 200 төг 3,000 төг