Эд хөрөнгийн даатгал

Үл хөдлөх хөрөнгө    

 • орон сууц
 • амины сууц
 • хашаа байшин

Хөдлөх хөрөнгө

 • цахилгаан бараа
 • тавилга эд хогшил
 • суурилуулдаг болон суурилуулдаггүй тоног төхөөрөмж
 • хүнд даацын машин механизм
 • хүнд даацын тээврийн хэрэгсэл

Бүх төрлийн / үл хөдлөх хөрөнгө, хөдлөх хөрөнгө, тоног төхөөрөмж, хүнд даацын машин механизм, хүнд даацын тээврийн хэрэгсэл гэх мэт/ эд хөрөнгийг учирч болох аливаа эрсдэлээс хамгаалах ба даатгалын гэрээнд тусгагдсан эрсдэлүүд хөрөнгөнд тань учирснаас үүдэлтэй санхүүгийн хохирлыг Даатгалын компани нөхөн төлөх даатгалын хэлбэр юм.

Үл хөдлөх хөрөнгийн даатгалын хамтгаалалт:

 • Галын эрсдэл
 • Цахилгаан эрчим хүчний эрсдэл
 • Сантехникийн эрсдэл
 • Байгалийн эрсдэл
 • Ахуйн эрсдэл /Гуравдагч этгээдийн санаатай болон болгоомжгүй үйлдэл, хулгайн сэдэлтэй оролдлогын улмаас даатгалын зүйл эвдэрч гэмтэх/

Хөдлөх хөрөнгийн /цахилгаан бараа, тавилга эд хогшил/ даатгалын хамгаалалт:

 • Галын эрсдэл
 • Цахилгаан эрчим хүчний эрсдэл
 • Сантехникийн эрсдэл
 • Байгалийн эрсдэл
 • Ахуйн эрсдэл /Гуравдагч этгээдийн санаатай болон болгоомжгүй үйлдэл, хулгайн сэдэлтэй оролдлогын улмаас даатгалын зүйл эвдэрч гэмтэх/
 • Хулгай дээрмийн эрсдэл


Суурилуулдаг болон суурилуулдаггүй тоног төхөөрөмжийн даатгалын хамгаалалт:

 • Гал, бүх төрлийн тэсрэлт, дэлбэрэлт;
 • Байгалийн эрсдэл;
 • Цахилгааны эрсдэл;
 • Сантехникийн эрсдэл;
 • Хулгай дээрэм;
 • Гуравдагч этгээдийн хорлон сүйтгэх эрсдэл;
 • Тээвэрлэлтийн үеийн эрсдэл;
 • Операторын буруугаас гарсан аливаа хохирол;

Хүнд даацын машин механизмын даатгалын хамгаалалт:

 • Гал, бүх төрлийн тэсрэлт, дэлбэрэлт;
 • Байгалийн эрсдэл;
 • Зам тээврийн хөдөлгөөний үеийн бүх эрсдэл;
 • Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санаандгүй үйлдлээс учирсан хохирол /шил хагалах, мөргөөд зугтах/;
 • Хулгай дээрэм;
 • Зогсож байх үеийн эрсдэл/ барилга нуралт, гадны нөлөөгөөр бусад биетэд мөргүүлэх, цохиулах/;
 • Ашиглалтын үеийн эрсдэл /операторын, зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцох үед, газрын нуралтад өртөх эрсдэл/;

Хүнд даацын тээврийн хэрэгслийн даатгалын хамгаалалт:

 • Гал, бүх төрлийн тэсрэлт, дэлбэрэлт;
 • Байгалийн эрсдэл;
 • Зам тээврийн хөдөлгөөний үеийн бүх эрсдэл;
 • Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санаандгүй үйлдлээс учирсан хохирол /шил хагалах, мөргөөд зугтах/;
 • Хулгай дээрэм;
 • Зогсож байх үеийн эрсдэл /барилга нуралт, гадны нөлөөгөөр бусад биетэд мөргүүлэх цохиулах/;

Даатгал хийлгэхэд бүрдүүлэх материал:

 • Өмчлөгч, эзэмшигчийн бичиг баримт /Иргэний үнэмлэх, байгууллагын гэрчилгээ/
 • Эд хөрөнгийн бичиг баримт /үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ/
 • Хөдлөх хөрөнгийн паспорт, сериал дугаар, марк, бусад материалууд
 • Даатгалын үнэлгээ /худалдан авсан, балансын үнэ/

Нөхөн төлбөр авахад бүрдүүлэх материал:

 • Даатгуулагчийн өргөдөл, албан бичиг
 • Хохирлыг баталгаажуулах зураг
 • Даатгалын гэрээ, гэрээт баталгаа
 • Даатгагчийн нөхөн төлбөрийн маягт
 • Хохирлыг тодорхойлох холбогдох мэргэжлийн байгууллагын акт, тодорхойлолт, дүгнэлт
 • Хохирол үнэлэгчийн бичгээр гаргасан дүгнэлт, материал
 • Хохирлыг баталгаажуулах бусад баримт, материал