Хүү бууруулах зээл

Зээлийн зориулалт:

Сургалтын төлбөр төлөх зориулалтаар авсан цалин, тэтгэвэр, малчны зээлийн үндсэн зээлийн үлдэгдэл болон сургалтын төлбөрийн дүнгийн аль бага дүнгээр 1 удаа дахин санхүүжүүлнэ.

Зээлийн нөхцөл:

 

Зээлийн нөхцөл  Төгрөг
Зээлийн хэмжээ: Сургалтын төлбөр төлөх зориулалтаар авсан цалин, тэтгэвэр, малчны зээлийн үндсэн зээлийн үлдэгдэл болон сургалтын төлбөрийн дүнгийн аль бага дүнгээр 1 удаа дахин санхүүжүүлнэ. 
Зээлийн жилийн хүү*: 5%
Зээлийн хугацаа:  12 хүртэл сар

Тавигдах шаардлага:

 • ХААН банктай “Оюутны хөгжлийн зээл”-ээр Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан их, дээд сургуулийн оюутан байх;  
 • Магадлан итгэмжлэгдсэн их, дээд сургуульд зохих журмын дагуу элссэн батламжтай байх;
 • Боловсролын нэгдсэн мэдээллийн санд бүртгэгдсэн байх; 
 • Бакалаврын зэргийн үндсэн ангид суралцдаг эсвэл суралцахаар элссэн байх;
 • Үндсэн зээлдэгч нь оюутан, хамтран үүрэг гүйцэтгэгч нь цалин, тэтгэвэр эсвэл бизнесийн орлоготой гэр бүлийн гишүүн байх; 
 • Үндсэн зээлдэгч нь Эрх зүйн бүрэн чадамжтай буюу 18 нас хүрсэн Монгол улсын иргэн байх; 
 • Үндсэн зээлдэгч болон хамтран үүрэг гүйцэтгэгч нь банк, банк бус санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрч буй, эсвэл чанаргүй ангилалтай зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх;
 • Үндсэн зээлдэгч болон хамтран үүрэг гүйцэтгэгч нь шүүхийн шийдвэрийн дагуу төлөх өр, төлбөргүй байх;
 • ХААН банкнаас авсан цалингийн, тэтгэврийн, эсвэл малчны зээл байх;
 • Зээл олгогдсон өдрөөс хойш ажлын 10 хоногийн дотор сургалтын төлбөрийг сургуульд төлсөн байх;
 • Шинээр элссэн оюутны хувьд ерөнхий шалгалтын оноо нь 400 болон түүнээс дээш, бусад оюутны хувьд голч дүн нь 2.0 болон түүнээс дээш байх;
 • Сургуулийн сургалтын төлбөр төлсөн баримт /эх хувиар/
 • Бусад тавигдах шаардлага

Бүрдүүлэх материал:

 • Хүү бууруулах зээл хүссэн өргөдөл;
 • Иргэний болон оюутны үнэмлэхийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар; 
 • Хамтран үүрэг гүйцэтгэгчийн иргэний үнэмлэхийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;
 • Сургалтын төлбөр төлсөн санхүүгийн баримт;
 • Сургалтын төлбөр төлөгдсөнийг нотлох сургуулийн тодорхойлолт, эсвэл дансны хуулга;
 • Сургуульд зохих журмын дагуу элссэнийг гэрчлэх батламжийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар; 
 • Бусад бүрдүүлсэн материалаар оюутны гэр бүлийн гишүүн эсэх нь баталгаажих боломжгүй тохиолдолд гэр бүлийн гишүүн гэдгийг баталгаажуулсан баримт;
 • Бусад баримт бичиг;

Зээл судлах салбар: 

ХААН Банкны бүх салбар нэгжээр дамжуулан "Оюутны хөгжлийн зээл"-ийг судалж, олгоно.